BEZPRZEWODOWE PILOTY DO TESTÓW, EGZAMINOWANIA, QUIZÓW i GŁOSOWANIA

				ZASTOSOWANIE SPRZĘTU DO CYFROWEGO EGZAMINOWANIA, QUIZÓW i GŁOSOWANIA

		TESTY, QUIZY, EGZAMINOWANIE, ZBIERANIE OPINII, STANU ZADOWOLENIA do celów marketingowych i szkoleń.
W szkołach: idealne narzędzie do szybkich testów z możliwoscią przydzielania punków za odpowiedź. Zbiorcze wyniki w postaci raportów. Natychmiastowy ranking.
W marketingu: sprawdzanie opinii, poziomu zadowolenia, kampanie reklamowe, naukowe zbieranie danych (skala Likerta).
W spotkaniach organizacji zawodowych i klubów: dowolna konfiguracja zapytań, oceniania, wybierania, sprawdzanie przyswojenia informacji po spotkaniu / konferencji.
Umożliwianie / blokowanie możliwości głosowania w zależności od poprzednio udzielonej odpowiedzi, m.in. grupowanie uczestników wg np. zawodów, płci, zainteresowań etc.

		W Zarządach Spółek, Walnych Zgromadzeniach, Radach Uczelni
Procedura oddawania głosu za pomocą terminali do głosowania (pilotów do głosowania). Podstawowe głosowania: ZA / PPRZECIW / WSTRZYMUJĘ SIĘ
W trybie JAWNYM oraz w TAJNYM. Pokazujący (lub nie) KTO / JAK i za CZYM głosował - z możliwoscią archiwizacji wszystkich danych z głosowań.
Wyniki pokazywane są natychmiast na ekranie lub na dowolnym innym wyświetlaczu. Nie wymaga innego sprzętu niż tutaj oferowany.
Obok wyżej opisanych trybów głosowań, oprogramowanie pozwala na przydzielanie SIŁY GŁOSÓW (udziałów). Można wyłączyć / włączyć do głosowania różne grupy osób
(zmienne listy osób), uwarunkować osobie możliwość oddania głosu po poprzednim głosowaniu - w zależności od udzielonej odpowiedzi.
Jeżeli Zarząd potrzebuje tylko głosowań ZA / PRZECIW / WSTRZYMUJE się, lepszym rozwiązaniem są terminale ICV-T3.
Inne procedury: SPRAWDZANIE OBECNOŚCI, WYBORY KANDYDATÓW, ZGŁASZANIE CHĘCI ZABRANIA GŁOSU, BADANIE OPINII, QUIZY.

		W Sesjach Rady Miasta, Rady Powiatu, Rady Gminy i w Zarządach Władz Terenowych
Dla Rad Samorządu Terytorialnego odpowiedniejsze są jednak terminale ICV-T3, z trzema przyciskami. Opisane tutaj terminale wykorzystują do tych celów 3 z 10 przycisków.
Procedura oddawania głosu za pomocą terminali do głosowania (tzw. pilotów do głosowania). Głosowania: ZA / PPRZECIW / WSTRZYMUJĘ SIĘ
W trybie JAWNYM oraz w TAJNYM. Pokazujący (lub nie) KTO / JAK i za CZYM głosował - z możliwoscią archiwizacji wszystkich danych z głosowań.
Wyniki pokazywane są natychmiast na ekranie lub na dowolnym innym wyświetlaczu. Nie wymaga innego sprzętu niż tutaj oferowany.
Inne procedury: ZGŁASZANIE CHĘCI ZABRANIA GŁOSU, SPRAWDZANIE OBECNOŚCI, WYBORY KANDYDATÓW, BADANIE OPINII, QUIZY.

				OPROGRAMOWANIE DO GŁOSOWANIA
		ARS PPT (opisane w tej karcie katalogowej) dodatek do Ms PowerPoint - wykorzystuje wszystkie funkcje Ms PowerPoint'a.
		PVS: samodzielny i prosty program do głosowań ZA / PRZECIW / WSTRZYMUJĘ SIĘ z eksportem danych do Excela i oczywiście z archiwizacją danych.
		Przy sprzedaży, jeśli uczestniczymy w szkoleniu - pomagamy Użytkownikom w opracowaniu wzoru wyświetlanej tablicy ekranowej do głosowania.

Bezprzewodowy zestaw do cyfrowego odpytywania i głosowania                 ICV-M50LI

OKAZJA - od 1 maja 2020r. terminale ICV-M50LI w wyjątkowo niskiej cenie !!!
Sprawdź na dole strony.

Nowoczesne i niezawodne terminale o dość szerokim zastosowaniu: od zwykłych głosowań
po wielopunktowe pytania (odpowiedzi / opcje), z różnorodnym wielopoziomowym punktowaniem.
Kierowany dla firm szkoleniowych, obsługi konferencji, szkół oraz firm marketingowych.
10 przycisków w terminalu a do tego proste, ale też rozbudowane opcje zapytań dają
nieograniczone możliwości zbierania opinii, sprawdzanie wiedzy a także informacji
o trendach i opiniach w badaniach marketingowych.
Przyciski od 1 do 3 (z 10) wykorzystywane są do głosowania prawodawczego i podejmowania decyzji.
Do tego nieograniczone możliwości zbierania potężnej ilości wyników, ich grupowania oraz eksportu
do Ms Excell a także innych baz danych. Archiwizacja i dearchiwizacja.
Oprogramowanie zbiera (lub nie) odpowiedzi wg nazwisk uczestników, wg grup uczestników itp.
Pracuje jako dodatek do Ms PowerPoint, wykorzystując jego wszystkie możliwości w celu prezentacji.
Za pomocą jednego pliku PowerPoint można przeprowadzić całą konferencję zawierającą materiały
dotyczące tematu konferencji, porządku obrad wraz z głosowaniami czy badaniem wiedzy / opinii itp.

Dla Samorządu Terytorialnego, Spółek, Rad Instytucji, Zarządów, Walnych Zgromadzeń,
wykorzystywane są głównie 3 przyciski z 10-ciu, więc czasami lepiej jest zakupić system ICV-T3.

System nie wymaga elektronicznych kart identyfikacyjnych, jest prosty dla uczestników,
kontroluje poprawność transmisji, uczestnik widzi lub nie - jak komputer przyjął jego głos.
Bezprzewodowe sprawdzanie stanu baterii i poprawnej pracy terminali do odpytywania.
Odporność na zakłócenia, brak możliwości ingerencji z zewnątrz systemu (parowanie ze stacją).
Głosowaniami steruje operator z komputera lub/oraz z dedykowanego sterownika.
Podstawowy zestaw obsłuży do 300 terminali (pilotów), z innymi stacjami USB - nawet 3000 terminali.

	PRZYKŁADY ZAPYTAŃ i WYŚWIETLANIA
	Uwaga: Dalej opisane widoki (testów/głosowań) na ekranie, to są tylko nasze przykłady,
	które można dostosować do indywidualnych potrzeb i poczucia estetyki Użytkownika.
	Slajd, właściwie jego szablon wykorzystujemy tyle razy, ile jest głosowań/testów.
	Do różnego typu testów możemy stosować różne slajdy, a w razie nie zaplanowanego
	głosowania, wykorzystamy szablon slajdu, który wypełnimy tylko tematem głosowania.


		SPRAWDZANIE OBECNOŚCI
	Uruchamiamy przy wydawaniu terminali Uczestnikom - przed sesją testów.
Ta procedura jest wykorzystywana do sprawdzania obecności i sprawdzania działania terminali.
	Uczestnik, po nacisnieciu przycsiku OK widzi na ekranie kontrolnym, czy terminal przesłał
dane, czy są one zgodne z jego nazwiskiem i jaki jest stan baterii.
	Widok ekranu może być wykresem kołowym, liniowym pionowym, liniowym poziomym
a także bez jakiejkolwiek grafiki - czyli wyświetlane są tylko liczby osób obecnych / nieobecnych.
	Od zgłoszenia się uczestnika może też zależeć zezwolenie programu na dalsze głosowania
przez tego uczestnika.

						SPRAWDZANIE OBECNOŚCI - udziałami
Sprawdzanie obecności może odbywać się na podstawie liczby osób (1do1), jak też na podstawie
siły głosu (akcji / udziałów). Widzimy obok, że obecnych jest kilka osób a wyniki są w akcjach.


						SPRAWDZANIE OBECNOŚCI - wyliczenie obecnych
Każda z osób posiada tutaj jeden głos, zliczamy tylko ilość osób obecnych.
Następne sprawdzanie, może odbyć się dla tych samych osób, ale parametrem będzie siła głosu.
Jest to ważne dla głosowania grupami (skumulowane uprawnienia do głosowania u jednej z osób).
						SPRAWDZANIE OBECNOŚCI - GRUPOWANIE
	Tą procedurę możemy wykorzystywać do zgrupowania Uczestników wg dowolnych kryteriów.
Ma to zastosowanie tylko wówczas, gdy dalsze głosowania / zapytania mają odniesienie merytoryczne
do danej grupy osób. Inaczej ujmując, jeżeli dalej będziemy pytać CHIRURGÓW o sprawy medyczne,
to tylko ta grupa osób (ich terminale) będą aktywne dla pytań z zagadnień chirurgii.
Ta procedura może mieć też zastosowanie do wieloletnich badań w dowolnej dziedzinie.
Wystarczy też za jej pomocą obliczyć tylko ilość obecnych i mieć pogląd na przekrój zawodowy
uczestników testów i zapytań.
W przypadku głosowań uchwałodawczych, jest to najprostszy sposób na pozwolenie / zabronienie
głosowania wybranym grupom na dalsze procedowanie uchwał. Takie zasady spotykamy
w Uczelniach, gdzie statut nie pozwala (nie uprawnia) na głosowanie niektórym osobom.
Dalej, w poszczególnych głosowaniach - przypisujemy te uprawnienia lub ich odmawiamy.
Zwracamy uwagę, że to grupowanie może mieć zastosowanie np. do:
miejsca zamieszkania, wykształcenia, klasy, roku studiów, organizacji, partii, klubu,
kół zainteresowań - do wieloletnich badań statystycznych - naukowych i w marketingu.
Jeżeli masz plan wieloletnich badań, to zaczynaj każde badanie od grupowania.


		SPRAWDZANIE OBECNOŚCI - GRUPOWANIE STUDENTÓW wg UCZELNI		TESTY, QUIZY, BADANIE OPINII
Głównie do tego celu są przeznaczone terminale wieloprzyciskowe M50LI i podobne.
Maksymalna ilość odpowiedzi na zadane pytanie to 10 w trybie: JEDEN z 10-ciu lub WIELE z 10-ciu.
Każda z tych 10 odpowiedzi może być dowolnie punktowana - również punktami ujemnymi.
Następnym, możliwym warunkiem przypisanym odpowiedziom, to zezwolenie lub zablokowanie
uczestnikom - dalszej możliwości odpowiadania. Ta opcja i jej zastosowanie jest opisana wyżej,
dotyczy wprawdze grupowania, niemniej każdy z testów i udzielone odpowiedzi mogą warunkować
zezwolenie lub blokadę możliwości odpowiadania w następnych testach.				TEST WIEDZY - z wieloma poprawnymi odpowiedziami
PRZYKŁAD zwykłego testu wiedzy, z różnorodną punkatcją za trudność odpowiedzi
Dla człowieka mieszkającego gdzieś w Środkowej Polsce, może nie być takie oczywiste,
że rzeka ODRA przepływa przez RACIBÓRZ. Można więc za poprawne oznaczenie RACIBORZA
przydzielić więcej punktów. Oczywistym jest, że za odpowiedź OPOLE - mniej.
To tylko przykład obrazujący jak można prowadzić testy szerokiej i wąskiej wiedzy.
Za oczywiste odpowiedzi a udzielone dalece mylnie, można przydzielac punkty ujemne.
Pokazujemy test wiedzy dla 7-dmiu odpowiedzi, może ich być maksymalnie 10.
Uczestnicy wyberają w terminalu numer prawidłowej (wg nich) odpowiedzi i naciskaja OK
Dalsze prawidłowe odpowiedzi wybierają tak samo: liczba i przycisk OK.


				TEST WIEDZY - z jedną poprawną odpowiedzią
Test zawiera pytania z jedną prawidłową odpowiedzią.
Tutaj również za odpowiedź poprawną można przydzielać punkty, ale też za odpowiedzi błędne
mozemy karać zróżnicowanymi punktami ujemnymi.
				BADANIE OPINII - stanu zadowolenia
To badania oceniające cokolwiek - w skali: od głębokiego niezadowolenia po wielkie zadowolenie
ale z punktami pośrednimi oddającymi zazwyczaj statystyczny obraz satysfakcji badanej grupy.
Przez różnorodną punktację za odpowiedź, można zbudować algorytm do badań statystycznych.
Program wprawdzie umożliwia tworzenie pytań TAK / NIE (dobrze / żle, itp.), ale w dzisiejszych
czasach jest to mało popularna forma zbierania opinii. Umiejętne zadawanie kolejnych pytań
i na podstawie otrzymanych odpowiedzi, budowanie raportu poznawczego - to zadanie dla fachowców.


			ODPOWIEDZI PROSTE -   tak / nie      prawda / nie prawda 
Czasami potrzebne jest proste zbieranie informacji ZERO-JEDYNKOWEJ.
WYBORY WIELU z WIELU:
Jeśli wybieramy wśród dużej ilości kandydatów, ten typ można zastosować do głosowań w serii.
Pytanie (slajd) może dotyczyć KANDYDATA i tak kolejno od pierwszego do ostatniego z listy.


			MAŁE WYBORY - wybory do 10 osób
Klawiatura ICV-M50LI posiada 10 przycisków, pozwala to na wybranie 1 z 10 osób.
Większe wybory można wykonać innymi typami slajdów lub głosowaniem slajdami seryjnymi.sprzęt do bezprzewodowego głosowania, quizów i testów ICV-M50LI
Sprzęt z oprogramowaniem do głosowania i quizów ICV-M50LIprocedura cyfrowego sprawdzania obecności ICV-M50LI
Przykład sprawdzania obecności/logowania udziałami ICV-M50LI
procedura cyfrowego sprawdzania obecności ICV-M50LI
Przykład sprawdzania obecności/logowania akcjonariuszy ICV-M50LI
grupowanie osób do głosowania ICV-M50LI
Przykład grupowania uczestników wg zawodów ICV-M50LI
głosowanie cyfrowe grupowanie wg uczelni ICV-M50LI
Przykład grupowania studentów wg Uczelni ICV-M50LI
cyfrowe sprawdzanie wiedzy quiz ICV-M50LI
Przykład testu dla wielu poprawnych odpowiedzi ICV-M50LI
cyfrowe sprawdzanie wiedzy quiz ICV-M50LI
Przykład testu dla jednej poprawnej odpowiedzi ICV-M50LI
cyfrowe sprawdzanie opinii ICV-M50LI
Przykład sprawdzania poziomu zadowolenia ICV-M50LI
jednoznaczne wypowiedzi TAK NIE ICV-M50LI
Przykład jednoznacznej decyzji TAK/NIE ICV-M50LI
głosowanie na kandydatów ICV-M50LI
Przykład wyborów dla 10 kandydatów ICV-M50LI

Zobacz lub pobierz film reklamowy systemów do głosowania. Możesz pobrać oprogramowanie.

Pobierz ten film w dużej jakości AVI
ICVspot.avi  82MB

RAPORTY WYNIKI ZESTAWIENIA RANKINGI
Oprogramowanie zbiera wszystkie dane z głosowań i testów, łącznie z nazwiskami a nawet datą i czasem naciśniecia przycisku przez Uczestnika.
Rodzajów zestawień jest tak dużo, że nie umieszczamy ich w tym katalogu. Oprogramowanie można pobrać w wersji DEMO i samemu sprawdzić.
Ważne jest to że:
1. Wszelkie zestawienia SĄ DOSTĘPNE ZAWSZE
2. Wszystkie informacje są widoczne w oknach programu a do tego program eksportuje te dane do Ms Excell.
3. Informacje te są wkompilowane w plik Ms PowerPoint i razem z nim można je archiwizować do zabezpieczonego pliku.
INNE WAŻNE INFORMACJE, sporządzone w kolejości dotychczas zadawanych nam pytań.
 1. Po zakupie sprzętu, oprogramowanie można stosować na dowolnej ilości komputerów.
 2. Posiadamy wersję INSTRUKCJI OBSŁUGI również w wersji VIDEO.
 3. Można kupić mniej terminali a później dokupić następne, parując je z posiadanym interface USB.
 4. Jedna stacja obsługuje do 300 terminali, większa ilość wymaga naszej interwencji - maksymalnie 3000.
 5. Nie ma możliwości, by obcy terminal ingerował w zestaw sparowany z posiadanym interface.
 6. Oprogramowaniem steruje operator z komputera lub / oraz Przewodniczący ze sterownika.
 7. Pytania można przygotować na innym kopmuterze a na innym pracować z terminalami.
 8. Konfigurację pytań można sporządzic na pliku Ms Excell i je wgrać do prezentacji Ms PowerPointa.
 9. Ta sama prezentacja Ms PowerPoint może służyć jednocześnie do innych zadań na konferencji - łącznie z głosowaniami.
10. Wyświetlanie procedury głosowań i testów może odbywać się na dowolnym wyświetlaczu (monitorze, TV lub za pomocą projektora)
11. Terminal można zabezpieczyć programowo przed możliwoscią zmiany decyzji - np. przy procedowaniu uchwał.
12. Wyjście Uczestnika z terminalem po za zasieg radiowy systemu i powrót w to miejsce nie wymaga ponownego logowania.
13. Terminale są numerowane elektronicznie na potrzeby Użytkownika, który samodzielnie może dokonać numerowania / zmiany numeru,
	jednak terminal, jako urządzenie (hardware) posiada własny numer Dallas nie powtarzalny w żadnym innym takim urządzeniu.
INNE TYPY GŁOSOWAŃ: AKCJAMI / UDZIAŁAMI / BEZPOŚREDNIO i GRUPAMI, choć do tych celów najlepsze są terminale ICV-T3
	
głosowania udziałami ZA PRZECIW WSTRZYMAŁ SIĘ w Spółkach ICV-T3
ROŻNE RODZAJE TERMINALI (pilotów) DO GŁOSOWANIA. Zawsze dostarczamy niezbędne akcesoria.
		
piloty do cyfrowego głosowania bezprzewodowe
System do cyfrowego zliczania odpowiedzi i głosowania - cena nominalnego zestawu, można kupić mniej lub więcej terminali.
Terminale ICV-M50LI przeznaczone są głównie do testów i quizów a terminale ICV-T3 do głosowań uchwałodwaczych (inny opis).
Nasze zasady sprzedaży i ważne informacje znajdziesz w menu strony, w zakładce   [ warunki handlu ]   - prosimy o zapoznanie się z nimi.
 
aparatura do głosowania guizów i testów, cena
ul. Wyspiańskiego 23     32-600 Oświęcim
tel. 33 843 03 03       mobile: 798 298 005
e-mail:      factory@actronix.pl      www.actronix.pl

Copyright (c) 1986-2022 by ACTRONIX