BEZPRZEWODOWA APARATURA DO WSPOMAGANIA GŁOSOWAŃ    CYFROWE GŁOSOWANIA


				ZASTOSOWANIE SPRZĘTU DO CYFROWEGO GŁOSOWANIA

		W Sesjach Rady Miasta, Rady Powiatu, Rady Gminy i w Zarządach Władz Terenowych
Procedura oddawania głosu za pomocą terminali do głosowania (tzw. pilotów do głosowania). Podstawowe głosowania: ZA / PPRZECIW / WSTRZYMUJĘ SIĘ
W trybie JAWNYM oraz w TAJNYM. Pokazujący (lub nie) KTO / JAK i za CZYM głosował - z możliwością archiwizacji wszystkich danych z głosowań.
Wyniki pokazywane są natychmiast na ekranie lub na dowolnym innym wyświetlaczu. Nie wymaga innego sprzętu niż tutaj oferowany.
Sprzęt i oprogramowanie spełnia wymogi nowej ustawy (Dz.U.2018.130) z dn. 11-01-2018r.

		W Zarządach Spółek, Walnych Zgromadzeniach, Radach Uczelni
Obok wyżej opisanych trybów głosowań, oprogramowanie pozwala na przydzielanie SIŁY GŁOSÓW (udziałów). Można wyłączyć / włączyć do głosowania różne grupy osób
(zmienne listy osób), a nawet uwarunkować osobie możliwość oddania głosu po poprzednim głosowaniu - w zależności od udzielonej odpowiedzi.

				OPROGRAMOWANIE DO GŁOSOWANIA
		ARS PPT (opisane w tej karcie katalogowej) dodatek do Ms PowerPoint - wykorzystuje wszystkie funkcje Ms PowerPoint'a.
		PVS: samodzielny i prosty program do głosowań ZA / PRZECIW / WSTRZYMUJĘ SIĘ z eksportem danych do Excela i oczywiście z archiwizacją danych.
		Przy sprzedaży, jeśli uczestniczymy w szkoleniu - pomagamy Użytkownikom w opracowaniu wzoru wyświetlanej tablicy ekranowej do głosowania.

Bezprzewodowy zestaw do cyfrowego głosowania                 ICV-T3

OKAZJA - od 1 maja 2020r. terminale ICV-T3 w wyjątkowo niskiej cenie !!!
Sprawdź na dole strony.

		Najprostszy zestaw dedykowany dla Samorządu Terytorialnego.
Ma również zastosowanie w: Spółkach, Radach Instytucji, Zarządach, Walnych Zgromadzeniach.
Głosowania:  jestem ZA / jestem PRZECIW / WSTRZYMUJĘ się.
Tryb głosowań:  JAWNE i TAJNE.
Inne funkcje:  SPRAWDZANIE OBECNOŚCI, WYBORY KANDYDATÓW, ZGŁASZANIE się do DYSKUSJI.
Wyświetlanie wyników: NATYCHMIAST na ekranie (z projektora) lub na dowolnym wyświetlaczu.
Raporty z głosowań: generowane NATYCHMIAST, eksport do Ms Excel, archiwizacja danych.
Zbieranie informacji - włączone/wyłączone: KTO / JAK / za CZYM głosował.
System nie wymaga elektronicznych kart identyfikacyjnych, jest prosty dla głosujących,
kontroluje poprawność transmisji, uczestnik widzi lub nie - jak komputer przyjął jego głos.
Bezprzewodowe sprawdzanie stanu baterii i poprawnej pracy terminali do głosowania.
Odporność na zakłócenia, brak możliwości ingerencji z zewnątrz systemu.
Głosowaniami steruje operator z komputera lub Przewodniczący z dedykowanego sterownika.
Podstawowy zestaw obsłuży do 300 terminali (pilotów), z innymi stacjami USB - nawet 3000 terminali.

	PRZYKŁADY GŁOSOWAŃ, WYŚWIETLANIA i AUTOKONTROLI
	Uwaga: Dalej opisane widoki z głosowań na ekranie, to są tylko nasze przykłady, które można
	dostosować do indywidualnych potrzeb i poczucia estetyki Użytkownika.
	Slajd, właściwie jego szablon wykorzystujemy tyle razy, ile jest głosowań.
	Do różnego typu głosowań możemy stosować różne slajdy, a w razie nie zaplanowanego
	głosowania, wykorzystamy szablon slajdu, który wypełnimy tylko tematem głosowania.

SPRAWDZANIE OBECNOŚCI
	Uruchamiamy przy wydawaniu terminali Uczestnikom - przed sesją głosowań.
Ta procedura jest wykorzystywana do sprawdzania obecności i sprawdzania działania terminali.
	Uczestnik, po naciśnięciu przycisku OK widzi na ekranie kontrolnym, czy terminal przesłał
dane, czy są one zgodne z jego nazwiskiem i jaki jest stan baterii.
	Widok ekranu może być wykresem kołowym, liniowym pionowym, liniowym poziomym
a także bez jakiejkolwiek grafiki - czyli wyświetlane są tylko liczby osób obecnych / nieobecnych.
	Od zgłoszenia się uczestnika może też zależeć zezwolenie programu na dalsze głosowania
przez tego uczestnika.

						SPRAWDZANIE OBECNOŚCI - wykres kołowy
Wszystkie obiekty grafiki, jak logo, herb i ogólnie obrazy a nawet animacje czy filmy,
mogą znaleźć się na wyświetlanym slajdzie. Wszystko zależy od potrzeb i wyobraźni Użytkownika.
Tutaj WYKRES KOŁOWY zmienia się dynamicznie w miarę przyrostu zgłoszeń.
Zwracamy uwagę na ilość uprawnionych = 25 a sumę obecnych + nieobecnych = 24.
Jeden z Uczestników, mimo że ma prawo głosować, po prostu wcześniej zgłosił nieobecność,
więc nie został uaktywniony na liście nazwisk. Jego terminal pozostanie nieaktywny.						SPRAWDZANIE OBECNOŚCI - wykres liniowy
Oprogramowanie do głosowania pracuje w środowisku Ms Power Point, dlatego sposób
dynamicznej prezentacji głosowania, wykorzystuje wbudowane obiekty tej aplikacji.
Wygląd słupków głosowania można dowolnie edytować: od kolorów, szerokość, wypełnienie,
kształt, wypukłość - po cienie a nawet 3D.

						SPRAWDZANIE OBECNOŚCI - kontrola terminala
Ten ekran mogą widzieć Uczestnicy przy przyjmowaniu terminali. W zależności od potrzeb,
wyświetlamy lub nie wyświetlamy nazwiska. Można wyświetlić tylko ID terminala oraz stan baterii.
Ta identyfikacja - choćby ID - w przypadku głosowań tajnych jest oczywiście niewidoczna.
W zasadzie jest to sprawdzanie sprzętu przez Operatora systemu i na tym można by poprzestać.
Niebieski kolor tła oznacza naciśnięcie przycisku logowania, kolor czerwony tła - terminal oczekuje.
Czarny kolor tła (wygaszony) to pole osoby wcześniej zgłoszonej jako nieobecna.
Terminal Olsztyński Kazimierz wskazuje za niski stan baterii - należy ją wymienić.GŁOSOWANIE UCHWAŁ w trybie JAWNYM lub TAJNYM
Procedura odpytywania przez Przewodniczącego:
		kto jest za
			kto jest przeciw
				kto się wstrzymał
	W trybie JAWNYM.
Po rozpoczęciu przez Przewodniczącego procedury odpytywania na kolejne pytania, Uczestnicy
(Radni, Członkowie Zarządu), podnoszą rękę i naciskają odpowiedni przycisk w terminalu.
Wzrost oddanych głosów w danej opcji jest (lub nie jest) pokazywany na bieżąco.
W polu sum widać od razu wyniki głosowań za opcją i ilość oddanych głosów.
Wyniki mogą być pokazywane wykresem a do tego liczbowo lub / oraz w formacie procentowym.
Głosowanie w każdej chwili może być anulowane / resetowane i rozpoczęte od nowa.
Po zamknięciu głosowania, pozostaje ono w pamięci oprogramowania. Wraz z wynikami głosowań,
pozostają również w pamięci: temat, kto / jak głosował oraz data/czas głosowania.
	W trybie TAJNYM.
Przewodniczący nie odpytuje kolejno, ale uruchamia głosowanie a uczestnicy głosują
tajnie przez naciśnięcie przycisku. Żadne indywidualne informacje nie są generowane.
Komputer po za wynikami sumarycznymi i treścią uchwały niczego nie zapamiętuje.

						GŁOSOWANIE UCHWAŁ - wykres liniowy pionowy
Wszystkie elementy grafiki wykonuje się raz jako szablon, który następnie służy
do wielu głosowań. Jeden slajd - jedno głosowanie.
Oczywiście możemy stworzyć kilka wzorów (i więcej) szablonów do wykorzystania
w różnych typach głosowań.
Dane z głosowania, jak: treść uchwały, data, miejsce oraz oczywiście wyniki
zostają zapisane w pamięci komputera i można je zarchiwizować.

RAPORTY z GŁOSOWAŃ
Z głosowań tajnych, nie da się zrobić innego raportu jak tylko wyniku sumarycznego - to oczywiste.
Z głosowań jawnych obok sumarycznych wyników, otrzymujemy informację o zajętym stanowisku
przez osoby głosujące. Można to oczywiście archiwizować, przedstawiać też w postaci tabel
z grupowaniem nazwisk wg oddanego głosu i z eksportem do Ms Excel również do Internetu.
Co dalej z tym zrobi operator, to zależy od potrzeb.
Można też dokonać kopiowania (print screen) wyświetlanego ekranu i zapisać go w pliku graficznym.
Z procedury sprawdzania obecności, otrzymamy raport o dacie i czasie oraz nazwisku uczestnika.

WIĘCEJ
Po zakończeniu głosowania, lub w czasie późniejszym, oprogramowanie pozwala na procedurę
EKSPORT od Ms Excel - specjalny klawisz.
Otwiera się arkusz Excel'a z wklejoną tabelką wszystkich danych.
Wśród tych danych jest nawet czas naciśnięcia przycisku przez Uczestnika.
Wystarczy zapisać plik Excel'a a następnie odpowiednio do potrzeb sformatować
wyniki do wersji nam potrzebnej. Niestety, przynajmniej trochę należy znać Ms Excel.
Ms Excel pozwala eksportować dane dalej w tym do formatu Ms Word, .html czy .php
Dane z przeprowadzonych głosowań nie znikną i są do wykorzystania w dowolnym czasie.
Obok pokazujemy przykład raportu wykonanego na potrzeby niniejszego opisu.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Nie ma możliwości manipulacji wynikami, ponieważ operator po zakończeniu sesji głosowań
archiwizuje plik do postaci zabezpieczonej przed odczytem i zmianami (plik autorski).
Nadzór oprogramowania może ten plik umieścić w swoim archiwum i tam zabezpieczyć
swoimi procedurami ochrony danych.
Można ten plik zapisać na nośniku zewnętrznym (karta SD, pendrive) i ten nośnik zaplombować.
Ten plik jest do odczytania tylko z poziomu tutaj opisanego oprogramowania.
W razie konieczności odczytu danych, przywraca on stan pliku źródłowego Ms PowerPoint.

Dokonanie wydruków raportów też jest formą zabezpieczenia danych.

sprzęt do bezprzewodowego głosowania ICV-T3
Sprzęt z oprogramowaniem do głosowania ZA/PRZE/WSTRZ
procedura cyfrowego sprawdzania obecności słupkowy ICV-T3
Slajd (przykład ekranu) sprawdzania obecności ICV-T3
procedura cyfrowego sprawdzania obecności wykres kołowy ICV-T3
Inny przykład ekranu przy sprawdzaniu obecności ICV-T3
procedura cyfrowego sprawdzania terminali ICV-T3
Kontrola prawidłowego terminala i stanu baterii ICV-T3
wyświetlanie głosowania ZA PRZECIW WSTRZYMAŁ SIĘ ICV-T3
Przykład slajdu obrazującego proces głosowania Z/P/W ICV-T3
widok raportu z głosowań ICV-T3
Fragment wyedytowanego w Excel'u raportu z głosowań

Zobacz lub pobierz film reklamowy systemów do głosowania. Możesz pobrać oprogramowanie.

Pobierz ten film w dużej jakości AVI
ICVspot.avi  82MB

INNE TYPY GŁOSOWAŃ: AKCJAMI / UDZIAŁAMI / BEZPOŚREDNIO i GRUPAMI
	
głosowania udziałami ZA PRZECIW WSTRZYMAŁ SIĘ w Spółkach ICV-T3
W każdym zestawie są wszystkie niezbędne elementy.

		
piloty do cyfrowego głosowania bezprzewodowe
WIĘCEJ INFORMACJI O SYSTEMIE DO GŁOSOWAŃ
				KONTROLA POPRAWNOŚCI TRANSMISJI
	O tym, że komputer przyjął głos, informuje zielona kontrolka LED w terminalu. System pracuje w transmisji dwukierunkowej, terminale otrzymują potwierdzenie odebrania głosu.
Terminal, jeśli nie otrzyma potwierdzenia od komputera, zasygnalizuje błąd czerwoną kontrolką LED. Jeśli nie jest to np. awaria a zwykłe zakłócenie lub za wcześnie oddany głos,
to ponowne naciśnięcie przycisku w terminalu - pozwoli na oddanie głosu.
Jeśli uczestnik wyjdzie ze swoim terminalem po za obszar radiowy systemu i powróci z nim do sali konferencyjnej, nie musi ponownie logować się by brać udział w głosowaniu.

				KONTROLA POPRAWNOŚCI GŁOSOWANIA
Innym sposobem na kontrolę poprawności, jest wyświetlanie aktywnej tablicy nazwisk. Przy głosowaniu wyświetlana jest tablica z nazwiskami a kolor pola nazwiska zmieni się
w zależności od oddanego głosu: zielony - ZA, czerwony - PRZECIW, niebieski - WSTRZYMAŁ się. Aktywna tablica z nazwiskami ma sens i działa oczywiście tylko dla głosowań jawnych.
Niżej pokazano tablicę z nazwiskami i kolorami tła nazwisk w zależności od oddanego głosu. Tablicę można pokazywać doraźnie lub zawsze.

na ekranie widać kto jaki głos oddał
				KONTROLA JEDNOZNACZNOŚCI GŁOSOWANIA
	Może się zdarzyć, że uczestnik ma zamiar zmienić swoją decyzję w czasie głosowania. Z aspektu prawnego jest to niedopuszczalne, bo na pytanie Przewodniczącego odpowiada się
podniesieniem ręki i naciśnięciem przycisku. Jeśli uczestnik później chciałby nacisnąć ponownie - ale inny przycisk - system na to nie pozwoli. Ma to oczywiście sens
w przypadku głosowań jawnych. W tajnych głosowaniach uczestnicy mają czas na oddawanie głosu a więc i mogą w tym czasie zmienić decyzję do momentu zakończenia głosowania.
Należy tu też zwrócić uwagę na możliwość podniesienia ręki np. ZA a naciśnięcie przycisku PRZECIW. Otóż sprzęt działa tak szybko, że Przewodniczący zauważy ten fałsz dzięki
dynamicznej zmianie kolorów tła pod nazwiskami. Aby nie było tak dyscyplinująco, nasze oprogramowanie ma opcję wyłączenia tej blokady - wówczas pozwoli na zmianę decyzji.

				KONTROLA SPRZĘTU
	Uczestnik otrzymując swój terminal, naciska przycisk OK w terminalu i widzi na ekranie stan baterii oraz swój numer i ewentualnie nazwisko. To wystarczy - sprzęt działa.
System pracuje w pasmie 2.4GHz., dość zaśmieconym paśmie, ale ze względu na małą ilość danych w cyfrowym strumieniu, dane te przebiją się przez zakłócenia od innego sprzętu.
Dodatkowo - funkcja potwierdzania odebrania danych przez komputer jeszcze bardziej zapobiega zakłóceniom. A co najważniejsze - system pracuje na wielu kanałach, które można
zmienić i jeśli w środowisku radiowym sali konferencyjnej jest bardzo silny sygnał WiFi to można przejść na kanały wyższe od tego pasma.
Odległość od terminali do interface USB (komputera) określa się na max. 30m. W bardzo dużych salach to urządzenie montowane jest pod sufitem lub stosujemy repeater'y.
Czy da się oszukać system przez wprowadzenie sygnału z innego urządzenia? Nie ma takiej możliwości, ponieważ każdy terminal posiada swój niepowtarzalny numer producenta,
bez względu na nadany numer w danym zestawie. To nie te same numery. Terminale przed sprzedażą są poddawane procedurze parowania z interface'm. Od tego momentu interface
ignoruje sygnały cyfrowe od innych urządzeń. Jest to zabezpieczenie nie do obejścia.
Procedury oprogramowania pozwalają na parowanie terminali przez użytkownika, więc nie ma problemu z dokładaniem terminali lub ich wymianą w posiadanym systemie.
Jeden interface obsłuży do 300 terminali a w systemie może być nawet 3000 terminali i więcej.

				Najkrócej: JAK TO DZIAŁA przy głosowaniu uchwał?
 1. Przed posiedzeniem rozdajemy terminale (piloty) uczestnikom uprawnionym do głosowania.
 2. Jeżeli kontrolujemy przypisanie nazwisk do głosowań, rozdajemy terminale zgodne z listą obecności, to jest to samo co wydanie identyfikacyjnej karty CHIP.
	Od tego momentu uczestnik głosuje na swoim terminalu - więc jest jednoznacznie identyfikowany przy głosowaniach jawnych.
 3. W komputerze jest podłączony interface USB, który komunikuje się radiowo z terminalami i przekazuje dane do / z komputera.
 4. W komputerze mamy zainstalowane oprogramowanie ARS PPT - dodatek do Ms Power Point wykorzystujący jego wszystkie walory prezentacji.
 5. Przygotowując wcześniej głosowania stworzyliśmy zestaw slajdów w Ms Power Point. Każdy slajd to jedno głosowanie. Po głosowaniu przechodzimy do następnego slajdu.
	W programie mamy też czyste slajdy, które możemy uruchomić jako doraźne głosowanie, np. zgłoszenie wniosku do przegłosowania.
 6. Każdy slajd po zakończeniu danego głosowania zostaje w pamięci oprogramowania a w towarzyszącej bazie danych znajdują się wyniki głosowań wraz z pytaniami
	i innymi informacjami, które można kiedykolwiek wygenerować do Ms Excel.
 7. Dane można zarchiwizować do późniejszego wykorzystania. Wczytanie danych (dearchiwizacja) - tworzy na nowo plik Ms Power Point - dokładnie taki jaki był.
	Zarchiwizowany plik z danymi głosowań, jest plikiem autorskim bez możliwości manipulacji - my też nie mamy do niego dostępu.
 8. Kiedy ma zostać rozpoczęte jakieś głosowanie, operator wyświetla slajd tego głosowania i uruchamia procedurę transmisji z terminalami.
	Dopiero wówczas uczestnicy mogą głosować wg procedur przyjętych dla tego głosowania, np.:
	a) głosowanie jawne: Przewodniczący odpytuje o stanowisko, uczestnicy podnoszą rękę i naciskają odpowiedni przycisk (1 z 3).
	b) głosowanie tajne: uczestnicy wybierają 1 z 3 przycisków w czasie określonym przez statut.
 9. W czasie przeprowadzanego głosowania widać (lub nie) na aktywnym slajdzie, jak przyrastają głosy. Widać też bieżące podsumowania a po zakończeniu - wyniki ostateczne.
	W czasie głosowania mogą też być widoczne nazwiska uczestników wraz z oddanym głosem. Działa to oczywiście tylko przy głosowaniach jawnych.
10. Po zamknięciu głosowania i odczytaniu przez Przewodniczącego wyników głosowania, zostaje ono zamknięte i zapisane w pamięci komputera.
OKAZJA - od 1 maja 2020r. terminale ICV-T3 w wyjątkowo niskiej cenie !!!
System do cyfrowego zliczania głosów - cena nominalnego zestawu, można kupić więcej terminali.
Terminale ICV-M52Li przeznaczone są głównie do testów i quizów, choć nadają się również do głosowań ZA/PRZE/WSTRZ (oznaczone przyciski)
Nasze zasady sprzedaży i ważne informacje znajdziesz w menu strony, w zakładce   [ warunki handlu ]   - prosimy o zapoznanie się z nimi.
 
aparatura do głosowania, cena
ul. Wyspiańskiego 23     32-600 Oświęcim
tel. 33 843 03 03       mobile: 798 298 005
e-mail:      factory@actronix.pl      www.actronix.pl

Copyright (c) 1986-2024 by ACTRONIX