BEZPRZEWODOWA APARATURA DO WSPOMAGANIA GŁOSOWAŃ    CYFROWE GŁOSOWANIA
WYNAJEM       -       WYPOŻYCZENIE       -       OBSŁUGA GŁOSOWAŃ

		System ICV-T3 oraz M50LI – wynajem sprzętu do głosowania, obsługa głosowań.
Posiadamy dwa rodzaje terminali do różnych zastosowań (głosowań).
Poniżej zamieszczamy krótkie opisy dwóch systemów. Więcej informacji zmajdziesz w kartach katalogowych systemów.
Ceny i warunki podajemy na końcu.

Bezprzewodowy zestaw do cyfrowego głosowania ICV-T3 (trzy przyciski do głosowania)

Ten typ sprzętu służy głównie do przeprowadzania głosowań ws. uchwał i wyboru kandydatów.
Uczestnicy głosują za pomocą terminali a wyniki wyświetlane są natychmiast - na dowolnym ekranie lub monitorze.
Sprzęt nie wymaga kart chipowych (terminale posiadają ID, nie ma możliwości ingerencji z zewnątrz - procedura parowania terminali z interface).
Do komputera podłączony jest interface USB, który obsługuje transmisję danych w dwie strony, czyli komunikuje się z terminalami i zbiera dane.

			PODSTAWOWE MOŻLIWOŚCI SYSTEMU:
	 1. Głosowania JAWNE lub TAJNE: jestem ZA  jestem PRZECIW  WSTRZYMUJĘ się
	 2. Wybory kandydatów – w trybie prostym JEDNEGO z TRZECH (bo w terminalu są trzy przyciski).
	 3. Wybory kandydatów – dowolna ilość kandydatów, przez kolejne wyświetlanie nazwisk i potwierdzanie TAK/NIE.
	 4. Zezwolenie lub zabronienie na głosowanie wybranym uczestnikom (listy uczestników z różnymi uprawnieniami).
	 5. Przypisanie danej osobie (terminalowi) większej jak [ 1 ] liczby punktów (np. udziały lub upoważnienia od grupy) - jest możliwe dla każdego rodzaju głosowań.
	 6. Sprawdzanie obecności.
	 7. Zdalne sprawdzanie stanu baterii.
	 8. Uczestnik widzi przyjęcie jego głosu – dioda LED w terminalu potwierdza to przyjęcie lub zgłasza błąd.
	 9. Wyświetlanie na bieżąco (załączane/wyłączane) – kto i jak głosował – tylko przy głosowaniach jawnych.
	10. Wyświetlanie ilości osób, które głosowały i ilości osób, które nie oddały głosu.
	11. Dodatkowa funkcja: generator losowy wybierający jedną osobę (np. do wypowiedzi).
	12. Dodatkowa funkcja: kto pierwszy naciśnie przycisk ten ma prawo głosu.
	13. Generowanie danych (wyników głosowań) do arkusza Ms Excel, dostęp do bazy z wynikami.
	14. Archiwizowanie przeprowadzonych głosowań, możliwe przygotowanie głosowań na innym komputerze, dowolny wygląd wyświetlanego slajdu głosowania.
	15. Naprzemienne wyświetlanie własnych prezentacji z głosowaniami (aktywny Ms Power Point).
	16. Obsługa głosowań jest prosta o ile operator ma doświadczenie. 
	17. Można pobrać i zainstalować wersję demo i symulować głosowanie (nauczyć się) nie posiadając sprzętu.
	18. Maksymalna ilość uczestników to 3000 – posiadamy zazwyczaj do 600 terminali.
		


		Najprostszy zestaw dedykowany dla:
Samorządu Terytorialnego, Spółek, Rad, Instytucji, Zarządów, Walnych Zgromadzeń.

Głosowania: jestem ZA / jestem PRZECIW / WSTRZYMUJĘ się.
Tryb głosowań: JAWNE i TAJNE.
Inne funkcje: SPRAWDZANIE OBECNOŚCI, WYBORY KANDYDATÓW, DYSKUSJA
Wyświetlanie wyników: NATYCHMIAST na ekranie (z projektora) lub na dowolnym wyświetlaczu.
Raporty z głosowań: generowane NATYCHMIAST, eksport do Ms EXcell, archiwizacja danych.
Zbieranie informacji - włączone/wyłączone: KTO / JAK / za CZYM głosował.
System nie wymaga elektronicznych kart identyfikacyjnych, jest prosty dla głosujących,
kontroluje poprawność transmisji, uczestnik widzi lub nie - jak komputer przyjął jego głos.
Bezprzewodowe sprawdzanie stanu baterii i poprawnej pracy terminali do głosowania.
Odporność na zakłócenia, brak możliwości ingerencji z zewnątrz systemu.
Głosowaniami steruje operator z komputera lub Przewodniczący z dedykowanego sterownika.
Podstawowy zestaw obsłuży do 300 terminali (pilotów), z innymi stacjami USB - nawet 3000 terminali.

Więcej informacji szukaj w kartach katalogowych - prowadzimy również sprzedaż sprzętu.
sprzęt do bezprzewodowego głosowania ICV-T3
Terminal do głosowania ICV-T3         ZA / PRZECIW / WSTRZ. się

Bezprzewodowy zestaw do cyfrowego głosowania ICV-M52 (10 przycisków opcji, quizów i głosowania)

Ten typ sprzętu służy głównie do przeprowadzania testów i quizów, ale może służyć do głosowania uchwał i wyborów.
Uczestnicy odpowiadają/głosują za pomocą terminali a wyniki wyświetlane są natychmiast - na dowolnym ekranie lub monitorze.
Sprzęt nie wymaga kart chipowych (terminale posiadają ID, na ma możliwości ingerencji z zewnątrz).
Do komputera podłączony jest interface USB, który obsługuje transmisję danych w dwie strony.

			PODSTAWOWE MOŻLIWOŚCI SYSTEMU:
 1. Odpowiedzi na zadawane pytania, quizy, wydawanie opinii (JAWNE, imienne lub TAJNE).
	A. Dowolne pytania, na które uczestnicy odpowiadają w skali max. 1 do 10. Oczywiście odpowiedzi może być mniej.
	B. Każda odpowiedź może być oddzielnie punktowana (punktacja za poprawność odpowiedzi).
	C. Kilka odpowiedzi może być poprawnych.
	D. Głosowanie grupami: np. grupa osób może nie mieć możliwości odpowiadania na dane pytanie.
	E. Właściwa odpowiedź może zezwalać na odpowiadanie na następne pytanie, niewłaściwa – nie.
	F. Stosowanie punktacji może służyć do analiz metodą Likerta.
	G. Można wyznaczyć czas na oddanie odpowiedzi, po czym terminale zostają zablokowane.
	H. Wyniki mogą być wyświetlane zaraz po zamknięciu pytania, można też bez ich wyświetlania przejść automatycznie do następnego pytania.
	I. Proces przebiegu całego testu (zadawania pytań i odpowiedzi – czyli sesji), może odbyć się automatycznie, z wyznaczeniem czasu na odpowiedź i to różnego dla różnych pytań.
	J. Start kolejnego pytania może być sygnalizowany dźwiękiem.
	K. Za pomocą tego systemu można zbierać odpowiedzi przez wiele lat w jednym pliku - do analiz naukowych.
	INNE ZASTOSOWANIE oraz FUNKCJE SYSTEMU:
 2. Głosowania uchwałodawcze, JAWNE lub TAJNE: jestem ZA  jestem PRZECIW  WSTRZYMUJĘ się
 3. Wybory kandydatów – tryb prosty, od 1 do 10. 
 4. Wybory kandydatów - dowolna ilość kandydatów, przez kolejne wyświetlanie nazwisk i potwierdzanie TAK/NIE.
 5. Zezwolenie lub zabronienie na głosowanie wybranym uczestnikom (listy uczestników z różnymi uprawnieniami).
 6. Przypisanie danej osobie (terminalowi) większej jak [ 1 ] liczby punktów (np. udziały lub upoważnienia od grupy) - jest możliwe dla każdego rodzaju głosowań.
 7. Sprawdzanie obecności.
 8. Zdalne sprawdzanie stanu baterii.
 9. Uczestnik widzi przyjęcie jego głosu na swoim wyświetlaczu.
10. Wyświetlanie na bieżąco (załączane/wyłączane) – kto i jak głosował – tylko przy głosowaniach jawnych.
11. Wyświetlanie ilości osób, które głosowały i ilości osób, które nie oddały głosu.
12. Dodatkowa funkcja: generator losowy wybierający jedną osobę (np. do wypowiedzi).
13. Dodatkowa funkcja: kto pierwszy naciśnie przycisk ten ma prawo głosu.
14. Generowanie danych (wyników głosowań) do arkusza Ms Excel, dostęp do bazy z wynikami.
15. Archiwizowanie przeprowadzonych głosowań, przygotowanie głosowań na innym komputerze, dowolny wygląd wyświetlanego slajdu głosowania.
16. Naprzemienne wyświetlanie własnych prezentacji z głosowaniami (aktywny Ms Power Point).
17. Obsługa głosowań jest prosta o ile operator ma doświadczenie. 
18. Można pobrać i zainstalować wersję demo i symulować głosowanie (nauczyć się) nie posiadając sprzętu.
19. Maksymalna ilość uczestników to 3000 – posiadamy zazwyczaj do 600 terminali.
		
		Najprostszy zestaw obsługujący różnego rodzaju głosowania.
Nowoczesne i niezawodne terminale o dość szerokim zastosowaniu: od zwykłych głosowań
po wielopunktowe pytania (odpowiedzi / opcje), z różnorodnym wielopoziomowym punktowaniem.
Kierowany dla firm szkoleniowych, obsługi konferencji, szkół oraz firm marketingowych.
10 przycisków w terminalu a do tego proste, ale też rozbudowane opcje zapytań dają
nieograniczone możliwości zbierania opinii, sprawdzanie wiedzy a także informacji
o trendach i opiniach w badaniach marketingowych.
Przyciski od 1 do 3 (z 10) wykorzystywane są do głosowania prawodawczego i podejmowania decyzji.
Służą one do odpowiedzi jestem ZA / jestem PRZECIW / WSTRZYMUJĘ się
Do tego nieograniczone możliwości zbierania potężnej ilości wyników, ich grupowania oraz eksportu
do Ms Excell a także innych baz danych. Archiwizacja i dearchiwizacja.
Oprogramowanie zbiera (lub nie) odpowiedzi wg nazwisk uczestników, wg grup uczestników itp.
Pracuje jako dodatek do Ms PowerPoint, wykorzystując jego wszystkie możliwości w celu prezentacji.
Za pomocą jednego pliku PowerPoint można przeprowadzić całą konferencję zawierającą materiały
dotyczące tematu konferencji, porządku obrad wraz z głosowaniami czy badaniem wiedzy / opinii itp.

Dla Samorządu Terytorialnego, Spółek, Rad Instytucji, Zarządów, Walnych Zgromadzeń,
wykorzystywane są głównie 3 przyciski z 10-ciu, więc czasami lepiej jest zmówić system ICV-T3.
Więcej informacji szukaj w kartach katalogowych - prowadzimy również sprzedaż sprzętu.

sprzęt do bezprzewodowego głosowania, quizów i testów ICV-M50li
Sprzęt z oprogramowaniem do głosowania i quizów ICV-M50LI
Nasze warunki obsługi głosowań - wszystko jest do ustalenia i dopasowania do Państwa potrzeb.
		WSTĘPNE WARUNKI, WYMAGANIA i CENY
Stale posiadamy ok. 1000 terminali typu ICV-T3  oraz  zmiennie ICV-M50LI 100-200szt..
Zamawiający zapewnia ekran i projektor lub dowolny monitor. Możemy też zapewnić projektor, ekran a nawet nagłośnienie.
Zamawiający wcześniej przesyła listę osób (lub podmiotów), listę tematów do głosowania, logo itp. Ustalamy z Zamawiajacym wygląd ekranu z głosowaniami.
Tematy głosowań, lub listę kandydatów można też wygenerować doraźnie, w trakcie konferencji.
Operator nie podejmie się żadnej próby manipulacji głosowaniami, nie ma zresztą takich możliwości.
Choć system zapewnia tajność, to Operator po każdym zamknięciu i zatwierdzeniu tajnego glosowania, usuwa to głosowanie z komputera.
Inne głosowania może zarchiwizować i wydać plik Zamawiającemu. 
Przed głosowaniami wyświetlany jest film z instrukcją obsługi terminali dla uczestników.
Zamawiający otrzymuje terminale, wydaje je uczestnikom i odpowiada za zwrot nie uszkodzonych terminali Operatorowi. 
Cena nie zwróconego lub uszkodzonego terminala to 250zł. netto.
Dopuszczamy możliwość podpisania umowy, wg projektu przygotowanego przez Zamawiającego.
Jednostki tzw. budżetowe płacą po wykonaniu usługi, pozostali Zamawiający płacą 100% z góry.
Samo wynajęcie sprzętu (bez naszej obsługi) – wyceniamy w trakcie indywidualnych negocjacji.
Minimalna cena za obsługę głosowań to 1 500zł. - 3000zł. netto za 100 do 400 terminali, czas do 8 godzin.
Zastrzegamy możliwość korekty ceny, jeżeli sesja głosowań okaże się dalece inna od standardowych.
Należy liczyć się też z kosztami dojazdu Operatora i ewentualnych kosztów noclegów i wyżywienia.

Zapraszamy do współpracy. Sugerujemy też zakup tego sprzętu, szczególnie firmom eventowym.
ul. Wyspiańskiego 23     32-600 Oświęcim
tel. 33 843 03 03       mobile: 798 298 005
e-mail:     factory@actronix.pl     www.actronix.pl

Copyright (c) 1986-2024 by ACTRONIX